Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
6. veljače 2023.
Logo

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE | +385 (0)44 681 004, e-mail: info@turizam-kutina.hr

Menu
Aktivnosti

Vrijeme

Nadolazeći događaji

Kutina i Moslavina

O Kutini i Moslavini

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme trajanja manifestacije “Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini” - biciklijada 7.4.2016. - Novosti

Klasa: 610-02/16-01/2A

Ur.br: 2176-108-02-16-19

U Kutini, 07. travanj 2016.

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme trajanja manifestacije  “Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini” - biciklijada

 

 I. PREDMET

 

Turistička zajednica Grada Kutine je organizator manifestacije “Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini” koja će se održati 23. travnja 2016. godine u Kutini  (cilj i zabavni sadržaji na prostoru jezera Bajer - Kutina). U okviru manifestacije treba biti prisutna kvalitetna ugostiteljska ponuda jela i pića, stoga Turistička zajednica Grada Kutine upućuje Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dan održavanja manifestacije “Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini” – biciklijada.

 

Organizator sklapa ugovor o zakupu lokacije i postavljanju pokretnih ugostiteljskih objekata na navedenoj manifestaciji s ponuditeljem najpovoljnije ponude.

 

II. TEHNIČKI UVJETI

 

Organizator manifestacije osigurava lokaciju za izvođenje ugostiteljske djelatnosti te priključna mjesta električne energije, a zakupci su dužni o svom trošku izvesti priključnu instalaciju, te dopremu i potrošnju vode.

 

Zakupnik osigurava pokretnu ugostiteljsku opremu i šank za lokaciju (prema dogovoru s organizatorom - suncobrani; dozvoljava se postavljanje pivskih setova za konzumaciju hrane i pića na manifestaciji).

 

Ukoliko je potrebno Zakupnik osigurava šator ili tende za cjelokupni pokretni objekt (prema dogovoru s organizatorom i u skladu s komunalnim redom).

 

Zakupnik osigurava tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima. Zakupnik je dužan voditi brigu o redovitom zbrinjavanju otpada, osigurati potrebnu sanitarnu suglasnost. Zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor po završetku manifestacije.

 

III. SADRŽAJ I NAČIN PROVOĐENJA

 

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku sa svim prilozima u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ne otvaraj - Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji “Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini”, poštom ili osobno u Turističkoj zajednici Grada Kutine, Tržna 8, Kutina, svaki dan u vremenu od 7 do 15 h, zaključno sa 15.4.2016. godine.

 

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

 

  1. Ime i prezime i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima.
  2. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar.
  3. Ponuđenu cijenu (i ostalu opremu za potrebe manifestacije)
  4. Dokumente koji potvrđuju sposobnost i iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama (plakati, leci, ugovori, fotografije, press clipping i dr.)
  5. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

 

IV. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA

 

Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati.

 

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 

  1. Dosadašnje dokazivo iskustvo u sudjelovanju u sličnim manifestacijama.
  2. Ponuđena dodatna vrijednost (ostala oprema, zabavni program, posebna ponuda i dr.).
  3. Ponuđeni iznos zakupnine

 

V. OPĆI UVJETI

 

Zakupnici su dužni prilagoditi ponudu hrane zahtjevima organizatora te u ponudi imati slijedeća jela : grah s kobasicom, kobasice na žaru.

 

U dogovoru sa organizatorom u ponudi mogu biti i ostala jela.

 

U ponudi pića moraju biti: moslavačka vina, gazirana i negazirana bezalkoholna pića, pivo, voda, ostala pića.

 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe - državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici grada Kutine.

 

Početna cijena za lokaciju je 1.000,00 Kn.


Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovoga Javnog poziva, organizator će otkazati ugovor o zakupu.

 

U slučaju da na Javni poziv stignu dvije ili više ponuda s jednakim uvjetima, nastavit će se usmenim javnim nadmetanjem tih ponuditelja.

 

Zakupljena lokacija se ne smije davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

 

U slučaju lošeg vremena na dan 23. travnja – biciklijada neće biti održana i iz tog razloga  organizator nema prema ponuđaču nikakvih financijskih ili drugih obaveza ni obrnuto.


VI. SKLAPANJE UGOVORA

 

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici organizatora.

 

Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti TZG Kutine.

 

Rezultati Javnog poziva će biti poznati najkasnije 18. travnja 2016. godine.

 

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Turističke zajednice Grada Kutine.

 

Zakupnici su dužni izvršiti uplatu zakupnine najkasnije u roku od 8 dana od održavanja događanja.

 

Organizator zadržava pravo neodabira svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

 

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Turističkoj zajednici Grada Kutine svaki radni dan u vremenu od 7 do 15 sati ili na kontakt tel: 044/681-004.

 

 
Povratak na aktivnosti