Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
28. svibnja 2020.
Logo

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE | +385 (0)44 681 004, e-mail: info@turizam-kutina.hr

Menu
O nama

Turistička zajednica Grada Kutine je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima sa područja Grada Kutine.

Turistička Zajednica grada Kutine pravni je slijednik Turističke Zajednice općine Kutina upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma od 2. studenog 1994.godine.

Zajednica je osnovana za područje Grada Kutine, radi ostvarenja i promicanja turističkih znamenitosti i identiteta, podizanja kvalitete turističke ponude, promocije i obavljanja promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu Grada.

 

Tijela Turističke zajednice su:

Tijela Turističke zajednice su:
1. Skupština
2. Turističko vijeće
3. Nadzorni odbor
4. Predsjednik (po Zakonu gradonačelnik grada)


Radi obavljanja stručnih turističkih i administrativnih poslova osniva se Turistički ured koji osobito obavlja ove poslove:

1. provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
2. obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice,
3. obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
4. obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
5. izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
6. daje tijelima Zajednice, kao i drugim zainteresiranima, stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
7. organizira rad turističko-informativnih centara,
8. obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.


Zadaće turističke zajednice općine ili grada

Zadaće turističke zajednice općine ili grada su sljedeće:


1. promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili grada,
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,
7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim
manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
9. izdavanje turističkih promotivnih materijala
10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja
turizma i obogaćivanja turističke ponude,
13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,
20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.
(2) Turističke zajednice općine ili grada sudjeluju u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.
(3) Turistička zajednica općine ili grada može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

Djelatnici Turističkog ureda

Direktorica 
Ivana Grdić, univ.spec.oec.
tel. 044 681 004, 099 681 0004
e-mail: ured@turizam-kutina.hr

Rukovoditelj promidžbe
Vanja Josić, mag.oec
tel. 044 681 004, 099 389 1181
e-mail: marketing@turizam-kutina.hr

Voditelj funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja
Marijana Musij, oec. za turizam
tel. 044 681 004, 099 468 0110
e-mail: marijana@turizam-kutina.hr

 

KONTAKT:

Adresa: Tržna 8, 44320 Kutina
tel. +385 (0)44 681 004
fax. +385 (0)44 680 110
e-mail: info@turizam-kutina.hr 
facebook: Turistička zajednica grada Kutine

 

 

PUN CEKER - KUPUJMO LOKALNO
 
Turistički informator / e-Visitor sustav
Trg kralja Tomislava 8a, 44320 Kutina 
(Gradski trg, Kutina)
tel. +385 (0)95 206 0374
e-mail: evisitor.kutina@gmail.com